Uścisk dłoni

Prawo zamówień publicznych – Bielsko-Biała

Prawo zamówień publicznych jest w tej chwili regulowane Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Określa ona procedury, według których zamawiający (administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego) mogą dokonywać zakupów towarów i usług. Dokument wymienia również przypadki, w których z uwagi na przedmiot zamówienia lub zamawiającego, prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania. Najważniejsze zasady zawarte w tekście to:

 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada równości,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada efektywności,
 • zasada jawności,
 • zasada przejrzystości,
 • zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim.

Usługi świadczone w ramach prawa zamówień publicznych

Od wielu lat zajmujemy się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych. Podejmujemy czynności takie jak:

 • doradztwo prawne dla zamawiających i wykonawców,
 • sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienia publiczne (projekty ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów w sprawach o zamówienia, korespondencji w toku postępowania,
 • pomoc prawna przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz kryteriów oceny ofert,
 • pomoc prawna przy przygotowaniu oferty przetargowej,
 • sporządzanie informacji w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed tą Izbą,
 • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców przed sądem okręgowym i Najwyższym.

Zajmujemy się również innymi gałęziami prawa, m.in. prawem cywilnym. Działamy w Bielsku-Białej, Żywcu i okolicach.