Mężczyzna skuty kajdankami

Prawo karne – Bielsko

Prawo karne określa czyny zabronione i konsekwencje ich popełnienia. Opiera się na dokumentach, którymi są: Kodeks Karny, Kodeks Karny Wykonawczy, Kodeks Postępowania Karnego i Kodeks Karny Skarbowy. Funkcje prawa karnego są ściśle określone. Należą do nich:

 • funkcja sprawiedliwościowa (zaspokojenie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej i ogółu społeczeństwa),
 • funkcja ochronna (ochrona wartości społecznych),
 • funkcja gwarancyjna (gwarancja, że osoby, które nie naruszyły norm prawnych, nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności),
 • funkcja kompensacyjna (konieczność naprawienia wyrządzonych szkód przez skazanego),
 • funkcja prewencyjna (zapobieganie czynom zabronionym).

Działania podejmowane w ramach prawa karnego

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Występujemy zarówno w roli obrońców, jak i oskarżycieli. Podejmujemy się m.in. takich działań jak:

 • prowadzenie obrony w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym również w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,
 • pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,
 • obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, skazanie i aresztowanie,
 • reprezentacja klientów i obrona w postępowaniach w sprawach nieletnich (postępowanie wychowawcze i poprawcze),
 • obrona w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii adwokackiej znajdującej się w Bielsku-Białej. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie wizyty. Zajmujemy się również m.in. prawem administracyjnym.